R

Patologie społeczne

GWSP
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym
Profilaktyka społeczna z elementami prewencji
Semestr: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna; Stacjonarne: I, VI
Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna; Niestacjonarne: I, VI
Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym; Stacjonarne: I, V
Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym; Niestacjonarne: I, V
Profilaktyka społeczna z elementami prewencji ; Stacjonarne: I, V
Profilaktyka społeczna z elementami prewencji ; Niestacjonarne: I, V
Liczba godzin: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna; Stacjonarne: Wykład: 30; Ćwiczenia: 15
Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna; Niestacjonarne: Wykład: 10; Ćwiczenia: 10
Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym; Stacjonarne: Wykład: 15; Ćwiczenia: 15
Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym; Niestacjonarne: Wykład: 10; Ćwiczenia: 10
Profilaktyka społeczna z elementami prewencji ; Stacjonarne: Wykład: 30; Ćwiczenia: 15
Profilaktyka społeczna z elementami prewencji ; Niestacjonarne: Wykład: 10; Ćwiczenia: 10
Punkty ECTS: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna; Stacjonarne: 2
Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna; Niestacjonarne: 2
Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym; Stacjonarne: 3
Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym; Niestacjonarne: 3
Profilaktyka społeczna z elementami prewencji ; Stacjonarne: 4
Profilaktyka społeczna z elementami prewencji ; Niestacjonarne: 4
Prowadzący: dr hab. Ewa Wysocka
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne
Socjologia ogólna, pedagogika społeczna
Cel i założenia przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami społecznymi o charakterze patologicznym, ich przejawami (symptomato-logia), determinantami (etiologia) i sposobami przeciwdziałania im (profi-laktyka).
Podstawowe treści programu
Treści zajęć obejmują omówienie podstawowych koncepcji wyjaśniających zjawiska patologiczne (koncepcje biologiczne, psychologiczne i socjologiczne) oraz zjawisk patologicznych o charakterze autodestrukcyjnym: (uzależnienia, samobójstwa, zachowania autoagresywne, eutanazja), przemocowym i przestępczym (agresja i przemoc, terroryzm, handel ludźmi, przestępczość), o charakterze nietypowych zachowań seksualnych (homoseksualizm, prostytucja, pornografia, patologie seksualne), mających charakter zagrożeń społecznych (bezrobocie, bezdomność, i inne formy społecznego wykluczenie). Omówione zostaną także podstawowe mechanizmy wykluczenia społecznego (stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, kreowanie kozła ofiarnego, i in.).
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się egzaminem, który będzie miał charakter testowy, po zakończeniu zajęć (czas trwania testu ok. 60 min). W trakcie trwania zajęć przewiduje się testy sprawdzające po zakończeniu danej partii materiału (3 testy, 15-minutowe dotyczące problematyki teorii dewiacji, problematyki uzależnień, zachowań suicydalnych i o charakterze przemocowym, problematyki nietypowych zachowań seksualnych, problematyki zagrożeń społecznych). Ocena ogólna stanowi wynik testu końcowego i testów sprawdzających.
Literatura podstawowa
 1. Nowak Anna, Wysocka Ewa, Problemy i zagrożenia społeczne we współ-czesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii. UŚ, Katowice 2001.
 2. Pospiszyl Irena, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.
 3. McWhirter J. Jeffries i in., Zagrożona młodzież, PARPA, Warszawa 2001.
 4. Szeroczynska Małgorzata, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świe-cie, Universitas, Warszawa 2004.
 5. Siemaszko Andrzej., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa 1993.
 6. Guerreschii Cesare, Nowe uzależnienia, Salwator, Kraków 2005.
 7. Pospiszyl Kazimierz, Przestępstwa seksualne. Geneza, postacie, resocjali-zacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością, APS, Warszawa 2006.
 8. Hołyst Brunon, Kryminologia, PWN, Warszawa 2006.
 9. Ringel Erwin, Gdy życie traci sens, Glob, Szczecin 1987.
 10. Babiker Gloria, Arnold Lois, Autoagresja. Mowa zranionego ciała, GWP, Gdańsk 2002.
 11. O?Connor Rory, Sheehy Noel, Zrozumieć samobójcę, GWP, Gdańsk 2002.
 12. Boczkowski Krzysztof, Homoseksualizm, Inter Esse, Kraków 2003.