Formy zatrudnienia

Podstawowe formy zatrudnienia

Umowa na okres próbny - zawierana jest w zdecydowanej większości przypadków przy rozpoczynaniu pracy przeważnie na 3 miesiące, choć może być na krócej (minimum dwa tygodnie). Poprzedza zawarcie właściwej umowy. Służy wzajemnemu poznaniu się pracodawcy i pracownika. Pozwala na sprawdzenie czy pracownik rzeczywiście posiada kwalifikacje czy umiejętności o jakich pisze w CV i liście motywacyjnym.

Okres jej wypowiedzenia w zależności od trwania wynosi:

Po jej upływie kiedy obydwie strony są zgodne co do kontynuacji współpracy następna umowa może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony.

Umowa na czas określony - może być zawarta na dowolny okres. Kodeks pracy w tej kwestii nie podaje żadnych terminów. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy obydwie strony mogą ją wypowiedzieć z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Od 1 maja 2004 roku obowiązuje przepis stanowiący, że umowa na czas określony zawarta po raz trzeci automatycznie staje się umową na czas nieokreślony pod warunkiem, że przerwa między rozwiązaniem poprzedniej umowy a nawiązaniem następnej nie przekracza 1 miesiąca. W tym przypadku nie liczy się umowa na okres próbny a także umowa na zastępstwo! Okres jej wypowiedzenia bez względu na czas trwania wynosi 2 tygodnie.

Umowa na czas nieokreślony - jest najbardziej korzystną umową dla pracownika. Jak sama nazwa wskazuje nie zawiera się w niej żadnego terminu jej trwania. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia. Daje również możliwość zaciągnięcia wieloletnich kredytów hipotecznych. Okres jej wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Umowa na zastępstwo - nowo zatrudniona osoba zastępuje pracownika w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności. Może być w niej określony czas po upływie którego stary pracownik wraca do zakładu pracy i wtedy taka umowa automatycznie ulega rozwiązaniu lub tylko informacja, że z chwilą jego powrotu następuje rozwiązanie stosunku pracy. Okres jej wypowiedzenia wynosi 3 dni.

Wszystkie powyższe umowy zawarte są w formie pisemnej. Taka sama forma wymagana jest również w przypadku zmiany warunków w nich określonych jak i rozwiązaniu. Rozwiązanie oprócz wypowiedzenia może nastąpić również poprzez:

Inne rodzaje umów mających charakter cywilnoprawny

Umowa o dzieło - pracownikowi nie przysługują przywileje wynikające z umowy o pracę (urlopy, odprawy, zasiłki, okresy wypowiedzeń). Jej postanowienia regulują art.627 - 646 Kodeksu Cywilnego. Osoba podpisująca taką umowę zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła czyli do uzyskania konkretnego rezultatu swoich działań. Nagradzany jest rezultat a nie samo działanie. W przypadku tej umowy obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego, nie ma natomiast obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.( z jednym wyjątkiem - może zdarzyć się, że pracownik ma z tym samym pracodawcą dwie umowy jedną o dzieło a jedną o pracę - wtedy od obydwu umów składki społeczne i zdrowotne są pobierane.)

Umowa zlecenie - zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zakresu czynności na rzecz zleceniodawcy. Liczy się tutaj ( w odróżnieniu od umowy o dzieło) działanie, które nie musi prowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu. Również nie przysługują przywileje wynikające z umowy o pracę. Jej postanowienia regulują art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego. W sprawie podatku dochodowego i składek ubezpieczeniowych zasady są takie same jak przy umowie o dzieło.